Volební program KDU-ČSL pro Čakovice, Miškovice a Třeboradice.

Vážení Čakováci, Miškovičáci a Třeboradičáci,

 

obracíme se na vás s prosbou, abyste nám dali váš hlas. Váš hlas ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha Čakovice. Neskromně si myslíme, že si ho od vás zasloužíme. Máme dobrou kandidátku a promyšlený program bez slibů, které není možné splnit. Netvrdíme, že za čtyři roky všechno opravíme, vyřešíme a dokončíme. Většina akcí je dlouhodobější a překrývá více volebních období. My nabízíme cestu, která k cíle vede postupnými kroky. Program najdete zde, možná se vám bude zdát dlouhý, ale prosím, přečtěte si jej celý. Jednotlivé věci spolu souvisejí a myslíme si, že do sebe zapadají. Pro ty, kteří nejsou trpěliví, stačí pokud přečtete alespoň tučnou část.

Děkujeme za každý váš hlas.

VOLEBNÍ PROGRAM

Každý občan Čakovic, Miškovic a Třeboradic má pro nás stejnou cenu. Je stejně důležitý a má stejnou hodnotu, jsme sousedé.

– Snadný a rychlý přístup občanů ke službám úřadu. Bez byrokracie a zdržování. Aktivní zapojování občanů do rozhodování a jednoduchý přístup k informacím. Vytvoření středně a dlouhodobých koncepcí, podle nichž se bude řídit rozvoj obce. Rozhodování podle jasných pravidel. Transparentnost, úřad jako veřejná služba s kontrolou veřejnosti on-line.

V Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích jsou hlavními informačními kanály webové stránky MČ a časopis „U nás v Čakovicích“. Zejména časopis má velké rezervy. Rezervy v informacích, které poskytuje, rezervy v jazykové kvalitě a zejména v pravidelnosti jeho distribuce. Mezi informační deficity je to středně a dlouhodobý plán zastupitelů, zejména Rady MČ, co se chystá, na čem se právě pracuje a kolik to občany stojí a bude stát. Informace typu, že je horko, že ten či onen někde byl a tam přestřihl pásku a uvedl to či ono, patří do časopisu jen okrajově. Hlavní informací pro občany je výstavba, oprava, rekonstrukce domu nebo veřejné plochy, postup práce, informace o termínech realizace a cena, kterou obec zaplatí, buď ze svého, nebo z dotace. To vše v kvalitě jazykové úpravy i srozumitelnosti. Nejpalčivějším problémem časopisu v minulém období byla nepravidelnost v distribuci. Málokterý měsíc vyšel tak, jak měl, tedy k desátému v měsíci. Tak se mnohokrát stalo, že informace o kulturní nebo sportovní akci jsme se dozvěděli z časopisu až po jejich konání, mnohdy se vracely inzerentům peníze za inzerát na obchodní příležitost, která již dávno proběhla. Neexistence redakční rady, odpovědnost pouze na redaktorovi a starostovi je nepřípustná. Časopis musí mít pravidelnou redakční radu a koncept, jak a kdy vychází, osnovu, která je daná na celý rok dopředu. Časopis by měl, byť v malém, suplovat veřejnou vývěsku (kolikrát jste si za rok přečetli, co je na ní vyvěšeno?), informace z jednotlivých odborů úřadu, informace rady a zastupitelstva, kulturní a sportovní program a informace o proběhlých akcích. Webové stránky MČ patří určitě k těm přehlednějším a po malých úpravách ve struktuře mohou sloužit dále v nezměněné podobě.

– Pořádek v obecním majetku a přísná kontrola výdajů.

Dále mapovat nepoužívaný a nevyužívaný obecní majetek a zajistit jeho správu. V minulém období se podařilo rekonstruovat několik let i desetiletí nevyužívaný obecní majetek a v tom je třeba pokračovat. Tak byly zachráněny budovy tzv. Václava v Třeboradicích (momentálně se v něm dokončily sociální byty pro seniory s malou klubovnou), bývalé sýpky vedle gymnázia (vyprojektované komunitní centrum), budova tzv. Veteránu (projektuje se lékařský dům), bývalé autoškoly vedle zámku ( zatím studie kulturní kavárny), a v objektu Vatikánu za závorami (dole nízkoprahové centrum). Na obci je shánět dále finance na dokončení těchto projektů. U některých jsme zažádali evropské dotace (sýpka a Václav), někde máme příslib financování z HMP (autoškola, lékařský dům), něco jsme zaplatili ze svého (Vatikán). K hlavním úkolům v následném období tak bude patřit komplexní rekonstrukce obecních bytových domů. Mnoho je velmi zanedbáno, trpí vlhkostí, nekapacitní kanalizací, starými rozvody vody a elektřiny apod. Máme vypracovanou studii včetně finanční rozvahy jejich rekonstrukce. Celý bytový fond by se měl opravit za zhruba 80 miliónů korun. Nejlépe bude jít cestou dotací na energetickou úsporu objektů, dotacemi z HMP na obecní bydlení a část pokrýt hypotékou, kterou bude obec splácet z vybraného nájemného. Obecní majetek nejsou jen budovy, je to i ostatní veřejný prostor – náměstí, uliční prostor, zelené plochy. Na nich je třeba dále a intenzivně pracovat ve smyslu jejich čistoty, upravenosti a pohodlného využití občany.

– Podpora rodin s dětmi: Příznivější podmínky pro výchovu a vzdělávání. Systémová opatření odstraňující každodenní znevýhodnění rodin s dětmi. Dobudování chybějících kapacit škol, školek, tělocvičen a jejich vybavení. Podpora kvality výuky a koordinace kapacit školek a škol s ohledem na demografické změny, s možností jejich snadného předělání v režimu školka – škola – domov pro seniory.

V současné době probíhá výstavba nové školy a rekonstrukce bývalého internátu na školní budovu. Je to o pár měsíců později, než by bylo bývalo třeba, ale okolnosti takové investice jsou tíživé. Jednak není vůbec jednoduché takovou stavbu vyprojektovat, dostat všechna potřebná povolení a hlavně, takovou stavbu zaplatit. Taková stavba spolkne několikanásobek ročního rozpočtu obce, je tedy nezbytné peníze hledat jinde. Nám se podařilo část získat na HMP, většinu potom z programu ministerstva školství, a to jako jediná pražská škola. Jen to všechno trvalo o rok déle, než jsme si představovali, zejména schvalování projektové dokumentace na ministerstvu školství. Je nám jasné, že škola takového rozsahu ( kapacita se bude blížit 1.500 žáků) je naddimenzovaná pro jednoho ředitele a pro jeden jediný provoz, ale situace už je taková a je třeba se s tím vyrovnat. Na druhou stranu je naše škola jednou z nejprogresivnějších ve výuce s moderními technologiemi a pomůckami. Předškolní vzdělávání je po získání školky od developera v sídlišti a dalšího vedle Čtyřlístku již zcela saturované pro děti od tří let i mírně mladší.

– Doprava: Tichá, čistá a levná veřejná doprava bez bariér. Tlak na HMP ohledně kapacity průjezdu od závor ke Globusu a dále k D8. Ztížení tranzitu z a do Středočeského kraje systémem pasivních prvků zpomalení dopravy. Radikální zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty. Dobudování cest a cyklostezek v místech historických cest. Chodník do každé ulice, možnost cyklistů jezdit v jednosměrkách obousměrně. Stop rozbitým a neudržovaným silnicím. Městská železnice jako rychlý a kvalitní způsob přepravy po Praze, zřízení železniční zastávky v Třeboradicích, prodloužení čakovláčku přes bývalou vlečku až k cukrovarskému rybníku, vybudování parkoviště pro 80 aut u čakovického nádraží . Zklidnění dopravy ve vybraných částech obce. Chceme zachovat všechny parkovací plochy, které v obci a jsou a dále hledat vhodné lokality, kde by jiné mohly vzniknout.

Chceme být propagátory zejména veřejné dopravy a pro ni uděláme maximum. Je to také cesta, kterou jsme schopni ovlivnit. Tedy tlačit na TSK Praha, aby zintenzívnil práce na projektování kruhového objezdu křižovatky Kostelecká x Za tratí, zkapacitnění kruhového objezdu u Globusu a aby mezi oběma kruhovými objezdy byly vybudovány tři pruhy. Ráno jeden navíc pro autobusy MHD na metro, odpoledne ve směru z Letňan. Chceme, aby všechny autobusy linky 140 byly vedeny až do Miškovic a více spojů linky 158 d o Třeboradic. Budeme dále spolupracovat se SŽDC na projektování zdvojkolejnění a elektrifikaci železniční trati od Satalic do Neratovic, která navíc počítá se zastávkou v Třeboradicích. Tato dlouhodobá investiční akce by měla být dokončena v roce 2028. Podporujeme myšlenku opravy a úpravy vlečky do cukrovaru, která umožní vznik zastávky u čakovického sídliště. Cesta po železnici je momentálně bezkonkurenčně nejrychlejší cestou od nás do centra města. . Ještě v delším horizontu je prodloužení metra z Letňan do stanice Nádraží Čakovice. Po nezbytných ekologických sanacích, projektování a vydání patřičných povolení jsme o dalších deset let dále. Je třeba si přiznat, že bez výstavby v bývalé Avii metro do Čakovic nepojede. Nejpalčivější problém naší obce, tedy individuální a komerční silniční dopravu, vyřešit nedokážeme, tedy rozhodně ne sami a v krátkém čase. Je tady faktor velkých a investičně nákladných staveb – dobudování silničního okruhu, který nás zbaví zejména nákladní a komerční dopravy, vybudování severního obchvatu Třeboradic od teplárny za Globusem na spojku u dálnice D8, která nás zbaví dopravy od Hovočovic , a jižního obchvatu od bývalé stodoly směrem na Kbely, která nás zbaví tranzitu od Vinoře. Toto jsou stavby na několik desetiletí, stavby v řádu desítek miliard a stavby, o kterých rozhodne a bude je i platit buď ministerstvo dopravy nebo HMP. My můžeme jen prvky pasivní bezpečnosti, tedy různými bariérami, které znemožňují plynulou tranzitní dopravu, znepříjemnit přespolním průjezd přes naše obce. Kdo tvrdí, že problém dopravy vyřeší v krátkém čase a bez pomoci státu, nemluví pravdu a záměrně mystifikuje, pozor na to. Nejlepším způsobem dopravy po Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích je kolo nebo po svých. Chceme povolit ve všech jednosměrkách obousměrný provoz cyklistů, průchodnost a průjezdnost na kole po všech polních a pěších stezkách, motivovat nás všechny k tomu, abychom ulevili přírodě a našemu zdraví a chodili pěšky a jezdili na kole. K tomu jsme vybudovali i velké stojany na kola u školy, aby se děti učily od mala kolo a své nohy používat a jednou to naučily i svoje děti. Další velké a bezpečné stojany na kola budeme instalovat i u dalších veřejných budov, na nádraží, u sportovišť, zdravotních středisek a školních zařízení.

– Životní prostředí: Nezastavování zelených ploch, okolní pole nejsou historický přežitek, ale součást kulturní krajiny, ve které jsme se rozhodli bydlet. Více zeleně v ulicích i ve vnitroblocích, nové lesy a louky tam, kde to je možné, zejména na pozemcích obce, města, státních institucí. Méně rušivého hluku a prachu pro příjemnější život. Obnova obecních studní pro možnost zavlažovat veřejnou i soukromou zeleň v ulicích.

Pole, louky, remízky, aleje, lesíky – to vše zpříjemňuje život, ve městě dvojnásob. Pro lidi i pro zvířata. Dále budeme budovat aleje a remízky mezi poli, uliční aleje, malé lesíky v krajině a budeme si hýčkat náš prostor mezi městem a vesnicí. Městská infrastruktura s přírodou za domem. Každý strom je snížení venkovní teploty o pár desetin stupně, stín v parném létě, příjemný pohled na velikána. Budeme tedy pokračovat v jejich výsadbě bez ohledu na nepříznivý vývoj srážek, bez ohledu na to, že po každé výsadbě budou ztráty na nových stromcích. Věřte, že nelze uzalévat stovky stromů, které se vysadí ( v minulém období jich bylo okolo šesti set), ale v konečném součtu je výsledek plusový v počtu 70 % nových stromů. Přehodnotíme obměnu uličních alejí, nebudeme kácet ve velkých blocích, ale jen nahrazovat stromy, které bude třeba z bezpečnostních důvodů pokácet. Budeme lépe hlídat záměry krajinářů a architektů ohledně nových parků a veřejných prostor, aby nedocházelo ke zbytečnému kácení kvůli architektonickému záměru, vše se dá dělat postupně a v malých krocích. Počasí a jeho vliv nás poučily. S tím souvisí také zádržnost vody v krajině. Dále se projektují opatření k zadržení vody na Mratínském a Třeboradickém potoku, tedy opatření proti náhlým záplavám a zátopám při přívalových deštích a úprava toku přírodě blízkým způsobem – meandry, tůně, přirozený tok. Dalším opatřením by mohla být obnova fungování obecních studní. Na území obce je 12 studní, které jsou momentálně nevyužívané. Jejich obnovení by umožnilo naší technické správě, ale i občanům jejich vodu využívat na zalévání a kropení ulic. Používání pitné vody k takovým účelům je nehospodárné a zbytečné. Musíme tlačit na developery i individuální stavitele, aby povinně u svých domů a bytů budovali retenční nádrže na zadržování veškeré srážkové vody. Tato voda se dá použít nejen na zálivku, ale i pro domácí využití na toalety a mytí rukou. Podpořme každého, kdo si chce vybudovat studnu zrychleným a jednoduchým stavebním řízením, podpořme jednoduchým byrokratickým postupem všechny, kdo si pořizují tepelná čerpadla, solární panely na ohřev vody nebo vlastní potřebu elektřiny, každého, kdo mění neekologické vytápění za ekologické.

– Územní rozvoj: Průběžná péče o veřejný prostor, posílit jeho význam a jeho maximální průchodnost a využitelnost občanů. Podpořit význam městských částí v procesu územního plánování. Územní plán s regulativy jako záruka zdravého rozvoje města. Citlivá obnova zanedbaných ploch. Dialog o dalším rozvoji obce s odborníky a občany. Nastavení jasných pravidel pro developery a jejich důsledná kontrola podle nastavení Metropolitního plánu. Nejprve infrastruktura a veřejný zájem, až potom výstavba.

Musíme velmi citlivě a rozhodně rozlišovat mezi potřebami jednotlivce a developera. Nechceme brzdit individuální rozvoj, novou zástavbu jednotlivců v obci, na volných soukromých plochách, na uvolněných parcelách. Chceme bránit developerům zastavit každý kousek volné plochy bytovým domem, souborem domů bez infrastruktury a jakéhokoliv přínosu pro obec, měnit volnou krajinu v beton. Současně navržený Metropolitní plán je rozumnou variantou toho, jak a kde stavět, jak se chovat k městu a ke krajině.

– Bezpečnost: Prevence a osvěta pro skupiny ohrožené předlužením a exekucemi. Bezplatná právní pomoc pro předlužené. Více strážníků v ulicích. Bezpečí pro chodce, cyklisty a děti na cestách. Vybudování kamerového systému v ulicích a veřejných prostorech.

Dlouhodobě jsme jednou z nejbezpečnějších městských částí v Praze, momentálně druhou nejbezpečnější. Přesto chceme, aby naši strážníci, kteří jsou v nově vybudované služebně, byli 80% času v ulicích, tam, kde se dějí věci, kterých se chceme zbavit – stany bezdomovců na Havraňáku, narkomani v parku a v okolí garáží, podivné osoby na místech, kam není vidět, hlídat lidi vozící nepořádek ke garážím, k potoku a jinam. Chceme, aby byli vidět u školek a u školy stejně jako v nejposlednější ulici, chceme je vidět 24 hodin denně.

– Sociální oblast a zdravotnictví: Po dopracování kompletní PD ihned začít s výstavbou zdravotního domu na rohu ulic Petříkova a Polabská. Předvídatelné a víceleté financování neziskových organizací působících v sociálních službách. Předcházení chudobě u znevýhodněných skupin (zdravotně postižených, dlouhodobě nemocných, seniorů) a osob sociálně znevýhodněných. Kvalitní zázemí pro osoby s celoživotním omezením a pomoc jejich rodinám. Posílení sítě zařízení pro seniory vyžadující celodenní péči, posílení hospicové a paliativní péče. Podpora sociálního podnikání a pracovních příležitosti pro zdravotně a sociálně znevýhodněné. Hledání dalších nevyužitých prostor pro vybudování sociálního bydlení pro znevýhodněné, zejména seniory a mladé rodiny.

– Bydlení: Chráněné, tréninkové a jinak podporované formy bydlení jako prevence sociálního vyloučení. Výstavba startovacího bydlení na pozemcích HMP.

Pořídit si bydlení pro rodinu je v současné době takřka nemožné. Ceny bytů a domů se dostaly do astronomických výšek. HMP má mnoho neobydlených domů nebo volných stavebních ploch pro budování malometrážních a startovacích bytů, to je třeba podpořit a takovou cestou se dát. Stavět nemusí jen developer, i město může být dobrým stavebníkem a může nabízet takové bydlení bez nutnosti vytvářet zisk. Z nájmů se dlouhodobě taková investice zaplatí. Stavět levně neznamená ošklivě, naopak, mnohdy je levný projekt architektonicky zajímavější a k městu a krajině přívětivější než zdánlivě drahá výstavba bez kousku architektonického nápadu jen s důrazem na maximální zisk.

– Podpora podnikání: Omezení byrokracie; podpora malým a středním podnikatelům na základě koncepce. Férové veřejné zakázky. Vytvoření jednoduché databáze živností a podnikatelů v obci podle jejich profesního zařazení a automaticky je oslovovat s poptávkami od obce. Databázi zpřístupnit všem – pokud někdo hledá řemeslníka, ať si ho najde doma.

– Kultura: Kvalifikované a čitelné rozhodování o živé kultuře a umění ve veřejném prostoru. Jasná pravidla pro podporu spolků, neziskových organizací a všech, kdo chtějí něco dělat pro druhé. Koordinace akcí různých spolků a jejich využití a zapojování do kultury celé obce.

Živá kultura a její produkce je nenahraditelná, tu budeme podporovat a ta bude mít zelenou. Nepotřebujeme komerční projekty, které můžeme vidět v televizi, chceme kulturu, která pobaví a která nás nutí se zamyslet.

– Sport: Podpora sportovních zařízení a sportovních příležitostí pro veřejnost a děti – rovnoměrné rozmístění sportovních zařízení pro každodenní sportovní aktivity, pomoc v hledání pozemků a prostředků pro budování dalších sportovišť. Cenově dostupné pro všechny skupiny obyvatel. Víceletá podpora pro dětské sportovní oddíly a oddíly působící na území obce. Zvýhodněné podmínky pro místní kluby v otázkách pronájmu obecních a státních prostor. Pomoc s vyhledáváním sponzorů a drobných dárců v obci.                

Spolky a sportovní oddíly, která se orientují na mládež, jsou nezastupitelné a jsou nejdůležitější složkou formování budoucí generace. Dávejme naše děti do místních spolků a sportovních klubů a podporujme je. Obec formou dotací a grantů, které se v posledních letech zdvojnásobily, rodiče drobnými sponzorskými dary a pomocí s organizací akcí, firmy na území obce ať jsou hrdými sponzory a podporovateli. Jenom tak přežijí a budou bránit svodům, které dětem a mládeži přináší současný svět.

2018-09-19T10:27:07+00:00